Handlebars

Handlebars テンプレートをコンパイルした結果をファイルに出力する gulp タスク

aereal/gulp-handlebars-playground · GitHubHTML を出力するためのタスクを用意してみた。 gulp gulp-data gulp-compile-handlebars gulp-rename ……を使った。 gulp-data stream に data を追加できる。gulp-compile-handlebars などのようにパラメータを受…